paluszki: (Default)
Rzeczpospolita Polska ✞ Feliks Łukasiewicz ([personal profile] paluszki) wrote2012-01-25 09:56 pm